top of page

Ajankohtaispoliittiset kannat

Kommunistinuorten ja SKP:n politiikka perustuu työväenluokkaiseen, solidaariseen ja internationalistiseen marxilaiseen ja leninistiseen aatepohjaan, jota toteutetaan muun muassa kampanjoilla, kannanotoilla, vaaleissa ja suoralla aktivismilla. Ajankohtaispoliittisten kantojen päämääränä on sosialismi ja kommunismi.

 • Lyhennetään yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. Ryhdytään työllistämään ihmisiä kuntien ja valtion palveluihin sekä laajennetaan julkisen sektorin toimintaa. Turvataan reilu minimipalkka ja mahdollisuudet kokoaikatyöhön. Työpaikkademokratiaa on otettava käyttöön ja ammattiliitoille myönnettävä kanneoikeus.
   

 • Toteutetaan vähintään köyhyysrajan ylittävän tulotason jokaiselle varmistava 1300 euron perusturva (SKP:n Perusturva 1200 -aloite inflaatiokorjattuna), mikäli elämiseen riittävää perusturvaa ei ole omalla työllä mahdollista rakentaa. Kehitetään sote-, koulutus-, sivistys- ja kulttuuripalveluja julkisina demokraattisina lähipalveluina sekä turvataan niille todellisen tarpeen mukaiset riittävät resurssit.
   

 • Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä kuntien omana tuotantona lähellä ihmisiä. Sote-uudistuksen räikeimmät ongelmat liittyvät riittämättömään rahoitukseen, rahoitusmalliin sisäänrakennettuun leikkuriin sekä vallan keskittymiseen isommille alueille pois kunnista, joka on omiaan vahvistamaan palvelujen keskittämistä ja lähipalveluverkon tuhoamista.
   

 • Irtaudutaan kokonaan Nato-sopimuksista ja -yhteistyöstä, perutaan hävittäjähankinnat, lopetetaan militarismin ilmapiiri yhteiskunnassa sekä ryhdytään toteuttamaan rauhanpolitiikkaa sekä sisä- että ulkopolitiikassa.
   

 • Torjutaan ympäristökriisiä lopettamalla kapitalistinen materian ylituotanto ja ylikulutus sekä kehittämällä joukkoliikennettä, yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä, kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja uusiutuvaa energiaa.
   

 • Kansallistetaan luonnonvarat ja turvataan kaavoituksella riittävät metsäalueet, pääsy lähiluontoon ja viheralueet.
   

 • Poistetaan huumeiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuus hoitoon hakeutumisen edistämiseksi.
   

 • Terveydenhuollossa on perustettava kunnallisia gynekologin palveluita, jotta voidaan tarjota gynekologikäyntejä ja konsultaatiota matalalla kynnyksellä. Kuntien on tarjottava kaikille sitä tarvitseville maksuton ehkäisy. Sukupuolitautitesteihin on päästävä ilman ajanvarausta ja pikatestien ollessa mahdollisia myös nimettömästi. Aborttioikeutta on puolustettava.
   

 • Asetetaan vuokra-asuntoihin oikeudenmukainen vuokrakatto, jolla turvataan asumisen perusoikeuden toteutuminen kohtuullisella tavalla. Poistetaan asunnottomuus turvaamalla jokaiselle oma koti. Vuokra-asuntoja on rakennettava ensisijaisesti julkisen sektorin omana tuotantona, julkisesti omistaen.
   

 • Uudistetaan verojärjestelmä kiristämällä pääomiin kohdistuvaa verotusta, lisäämällä verotuksen progressiota ja ottamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin. Tukitaan verolainsäädännön porsaanreikiä ja torjutaan veronkiertoa.
   

 • Mahdollistetaan kolmas juridinen sukupuoli, lopetetaan vähemmistöihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset sekä varmistetaan palvelujen resurssit ja henkilöstön asiaankuuluva osaaminen.
   

 • Kehitetään lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, jolla siirretään todellista päätösvaltaa asukkaille ja heidän valitsemilleen edustajille, kuten aluelautakunnille, kunnanosavaltuustoille ja aluefoorumeille. Kunnalliset kansanäänestykset ja kuntalaisaloitteet ovat tärkeitä demokratian keinoja, joita ei saa kuntien johdossa sivuuttaa.
   

 • Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa antamalla tiloja laajemmin maksutta asukkaiden käyttöön sekä antamalla tietoja ja resursseja vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Nuorisovaltuustolla tulee olla todellista päätösvaltaa nuorisotyössä ja budjetissa sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa.
   

 • Toteutetaan solidaarista ja humaania maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa kantaa maahanmuuton ja pakolaisuuden juurisyihin (mm. imperialistisiin sotiin ja sortoon), mahdollistaa turvalliset maahanpääsyn väylät sekä moninkertaistaa integraation, kielikoulutuksen ja työllistymisen tai kouluttautumisen resurssit.
   

 • Kirkko ja valtio on erotettava toisistaan. Päiväkodin ja koulun vuosisuunnitelmiin ja päiväohjelmiin ei saa sisällyttää jumalanpalveluksia, hartaustilaisuuksia eikä uskonnollisia toimituksia. Uskonnonopetus on lopetettava varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa. Sen sijaan elämänkatsomustiedon asemaa on vahvistettava ja se on avattava kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi. Jumalanpilkka on poistettava rikoslaista. Myös alaikäisillä on oltava mahdollisuus erota uskontokunnista halutessaan ilman huoltajan suostumusta. Hautaustoimi on siirrettävä kuntien vastuulle.
   

 • Matka kohti fasismia on pysäytettävä lisäämällä demokraattista valtaa yhteiskunnassa ja vähentämällä pääoman valtaa. Yhteiskunnassa on vahvistettava sosiaaliset ja demokraattiset oikeudet kaikille. Kaikkia yrityksiä rajata osa ihmisistä käytännöillä ja lainsäädännöllä niiden ulkopuolelle on vastustettava määrätietoisesti. Tähän tarvitaan laajaa ja solidaarista yhteistoimintaa äärioikeistoa, rasismia ja fasismia vastaan.
   

 • Poliisin toiminnasta on tehtävä riippumaton tutkimus ulkopuolisen selvitystahon toimesta. Suomeen on perustettava rasismin vastainen työryhmä, joka purkaa rasistisia ennakkoluuloja ja niihin pohjaavia käytäntöjä poliisissa. Tarvitaan myös taho, joka valvoo poliisin toimintaa yleisemminkin.
   

 • Kommunisteina vastustamme kaikenlaista sortoa ja riistoa, myös eläimiin kohdistuvaa. Vahvistetaan eläinten oikeuksia uudistamalla eläinsuojelulaki, tunnustamalla eläinten itseisarvo, kieltämällä turkisturhaus ja porsitushäkit sekä säätämällä kissojen ja koirien tunnistusmerkintä pakolliseksi. Kuunnellaan eläinoikeusjärjestöjä ja tehdään yhteistyötä toimijoiden kanssa. Lisätään tiedotusta eläinten oikeuksista kunnissa. 

bottom of page