top of page

Stadgar

Föreningens stadgar har uppdaterats i samband med årsmötet 13.3.2021.

 


1. Föreningens namn och hemkommun
Föreningen heter Kommunistinuoret ry på finska och Ungkommunisterna rf på svenska.
Föreningens hemkommun är Helsingfors.

 

2. Verksamhetens ändamål och verkställning
Föreningens ändamål är att:


● erbjuda under 35 åriga kommunister och unga personer intresserade av
kommunism olika diskussionsforum, verksamhet, nätverksmöjligheter och
allmänbildning
● sprida information om socialism och kommunism samt främja unga personers
kritiska och självständiga tänkande
● påverka och ta ställning till olika politiska och samhällsrelaterade frågor, både
internationellt och inom Finland
● skapa gemenskap samt ett diskussionsklimat där mångfald välkomnas och där
alla känner sig accepterade och hörda.

 

För att uppnå ändamålen kan föreningen:


● ordna evenemang, verksamhet och tillställningar
● skriva och publicera ställningstaganden och publikationer
● aktivt samarbete med kommunistiska, vänsterpolitiska och andra progressiva
ungdomsföreningar, partier, rörelser och aktivister.


Föreningens verksamhet grundar sig på “principen om de tre I:na”: inklusivitet,
intersektionalitet och internationalitet.

 

För att stöda verksamheten kan föreningen samla in pengar och ha lotterier, publicera
skrifter och ta emot donationer och testamenten samt även äga lösöre och annan
egendom nödvändig för verksamheten.

 

Föreningen är Finlands kommunistiska partis (FKP) ungdomsorganisation. Föreningen stöder
partiets ändamål och verksamhet genom sin verksamhet.

 


3. Medlemmar
Alla som fyllt 15 år den dagen som medlemsansökningar lämnats in kan bli medlemmar i
föreningen. 13 år fyllda personer behöver en vårdnadshavares samtycke för att bli
medlem. De som ansöker om medlemskap måste godkänna föreningens mål och
stadgar.

 

35 år fyllda personer som godkänner föreningens mål och stadgar kan gå med i
föreningen som stödmedlemmar.

 

Ansökningarna om medlemskap godkänns av styrelsen.

4. Utträde och avskedandet av medlemmar
Medlemmarna har rätt att utträda ur föreningen genom att antingen skriftligt meddela
styrelsen eller styrelseordförande om utträdandet, alternativt kan personen meddela om
utträde vid ett möte, på så sätt att utträdandet registreras i mötesprotokollet.
Föreningen kan avskeda en medlem om medlemmen inte betalat medlemsavgiften
under minst två år, eller ifall medlemmen inte fyllt de skyldigheter som föreningens
medlemmar förbundit sig vid, samt ifall medlemmen betett sig på ett sätt som skadat
föreningen.

 

5. Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiftens storlek bestäms årligen vid årsmötet.
 

6. Styrelsen
Föreningens ärenden sköts av styrelsen som består av en styrelseordförande samt 2-8
styrelsemedlemmar som valts under det senaste årsmötet. Som biträdande
styrelsemedlemmar kan 0-8 personer väljas. Perioden mellan årsmötena är styrelsens
mandatperiod. Styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig samt
andra funktionärer vid behov. Sekreteraren och den ekonomiansvariga behöver inte vara
invalda styrelsemedlemmar. Ordförande eller vice ordförande bjuder in till styrelsemöte
vid behov, eller när minst hälften av styrelsemedlemmarnas begärt det. Styrelsen är
beslutsför när mins hälften av dess medlemmar är på plats, ordförande eller vice
ordförande inkluderat. Omröstningar avgörs med absolut majoritet. Ifall en omröstning
resulterar i jämna röster är ordförandens röst avgörande. I val används lottning ifall det
resulterat i jämna röster.

 

7. Undertecknande i föreningens namn
Föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig, kan i par
underteckna handlingar i föreningens namn. Föreningens ekonomiansvarig kan endast
underteckna handlingar i ekonomi ärenden.

 

8. Redovisningsperioden och redovisning
Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Redovisningen bör tillsammans med
relevant dokumentation samt styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorn/na senast
en månad innan årsmötet. Revisorn bör ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen två veckor
innan årsmötet.

 

9. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen mellan januari och mars, på styrelsens utsatta datum.
Ett extra möte hålls vid behov och ifall styrelsen så bestämmer. Mötet bör hållas inom
trettio dygn från att önskan om sammankomst framförts till styrelsen. Under möten har
alla styrelsemedlemmar en röst.


Som styrelsens beslut avses den åsikt som fått över hälften av rösterna. Ifall rösterna blir
jämna är ordförandens röst avgörande. I val avgörs resultatet genom lottdragning.

 

10. Sammankallande till möte
Styrelsen bör sammankalla till möte senast 14 dygn innan utsatt datum.
Sammankallelsen sker via mail och styrelsens officiella kommunikationskanaler eller/och
via händelsekalendern på föreningens eller partiets hemsida.

 


11. Årsmöte
Föreningens årsmöte behandlar följande ärenden:
1. Öppnandet av möte
2. Val av ordförande, sekreterare, två granskare av mötesprotokollet samt två
rösträknare vid behov
3. Konstaterandet av mötets lagenlighet och beslutsförhet
4. Godkännande av föredragningslista
5. Presentation av årsredovisningen, årsberättelsen och revisorns/revisorernas utlåtande
6. Beslut om bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Fastställandet av verksamhetsplan, budget och medlemskapsavgiften
8. Val av ordförande, föreningens funktionärer och styrelsens övriga medlemmar
9. Val av en eller två revisorer

10. Behandling av andra ärenden som nämnts i mötesinbjudan


Deltagande i årsmötet kan även ske via nätuppkoppling, ifall styrelsen nämnt det i
inbjudan samt gett anvisningar på vilket skett det kan ske.

 

Ifall någon styrelsemedlem önskar behandla ett specifikt ärende under årsmötet, bör
saken meddelas skriftligt och i god tid till styrelsen så att ärendet kan läggas till på
agendan i mötesinbjudan.

 


12. Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgar och upplösning av föreningen börs göras vid årsmöte med
minst tre fjärdedelars röstmajoritet (3/4). I inbjudan till årsmötet bör det i agendan
nämnas att ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kommer att behandlas.
Ifall ett beslut om upplösning av föreningen fattas, används föreningens resurser på det
sätt som bestämts under årsmötet.

bottom of page