top of page

Dataskyddsförordning

Förordningen har uppdaterats 1.6.2022.


1. Förvaltare av medlemsregistren samt kontaktuppgifter
Ungkommunisterna rf, hädanefter ”föreningen”, Spannmålsvägen 4 B våning 3, Helsingfors, kommunistinuoret@gmail.com. Medlemsregistret upprätthålls av föreningens generalsekreterare Jiri Mäntysalo och ekonomiansvarig Erno Haverinen. Förvaltarna kan kontaktas angående denna förordning samt de registrerade personuppgifterna via föreningens allmänna mailadress.
 

2. Registrets namn
Ungkommunisterna rf:s medlemsregistren för person- och stödmedlemmar samt blanketter 'Bli medlem' och 'Bli stödmedlem' som används vid ansökan om medlemskap via hemsidan sv.kommunistinuoret.fi.
 

3. Medlemsregistrens innehåll
Medlemsregistren består av föreningens medlemmar. All kontakt som tagits via blanketter 'Bli medlem' och 'Bli stödmedlem' sparas.
 

4. Registrens ändamål
Registrens ändamål är att samla ihop de personuppgifter som getts med samtycke via registrering av medlemskap eller motsvarande händelse kopplat till föreningens verksamhet. Registrens ändamål är att underlätta kommunikationen, informationsspridningen och planeringen av evenemang, samt följa med mängden medlemmar och vid behov kunna utföra medlemsundersökningar.
 

5. Sparade personuppgifter
Medlemsregistren innehåller medlemmarnas kontaktuppgifter (namn, adress, mailadress och telefonnummer), födelsedatum samt datum för medlemskapets början.
 

6. Informationskällor
Informationen samlas in via de två olika versionerna av blanketter som finns på föreningens hemsida (sv.kommunistinuoret.fi). Ena blanketten är för personmedlemmar och den andra för stödmedlemmar. Personer som ansöker om medlemskap kan även lämna sina personuppgifter via e-post och via föreningens olika sociala mediekanaler (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Discord).


7. Utlämnandet av information

Medlemsregistren uppgifter utelämnas ej till instanser utanför föreningen, inte heller till
instanser utanför varken EU eller ETA området.

 

8. Längd på datahanteringen
Personuppgifterna sparas i registren så länge som medlemskapet är i kraft. Informationen som samlats in via blanketter sparas så länge tills förvaltaren av blanketterna raderar dem.
 

9. Dataskydd och förvaltare
Medlemsregistren förvaras som skyddade filer i en molntjänst. Föreningens generalsekreterare
samt ekonomiansvarig har rätt till hantering av filerna. Begränsade kopior tas vid behov för evenemangsplanering. Dataskyddet baserar sig främst på förvaltarnas noggranna och aktsamma följande av dataskyddslagen.

 

10. De registrerade medlemmarnas rättigheter
Medlemmarna har rätt att granska de uppgifter som sparats samt korrigera dem vid behov. Förfrågningar om att granska och korrigera de sparade uppgifterna bör göras via föreningens officiella mailadress.


11. Förändringar i dataskyddsförordningen
Vid behov kan dataskyddsförordningen redigeras. Förordningen uppdateras vid behov på föreningens hemsida och datumet för den senaste redigeringen antecknas. Ifall det sker stora förändringar informerar vi om dessa via föreningens hemsida samt sociala mediekanaler.

bottom of page