Dataskyddsförordning

Förordningen har uppdaterats 13.2.2024.

1. Förvaltare av medlemsregistren samt kontaktuppgifter

Ungkommunisterna rf, hädanefter ”föreningen”, Spannmålsvägen 4 B 3:e våningen, Helsingfors, kommunistinuoret@gmail.com. Medlemsregistret upprätthålls av föreningens generalsekreterare Jiri Mäntysalo och ekonomiansvarig Erno Haverinen. Förvaltarna kan kontaktas angående denna förordning samt de registrerade personuppgifterna via föreningens allmänna e-postadress.

2. Registrets namn

Ungkommunisterna rf:s medlemsregistren för person- och stödmedlemmar samt blanketter ’Bli medlem’ och ’Bli stödmedlem’ som används vid ansökan om medlemskap via nätsidor sv.kommunistinuoret.fi.

3. Medlemsregistrens innehåll

Medlemsregistren består av föreningens medlemmar. All kontakt som tagits via blanketter ’Bli medlem’ och ’Bli stödmedlem’ sparas.

4. Registrens ändamål

Registrens ändamål är att samla ihop de personuppgifter som getts med samtycke via registrering av medlemskap eller motsvarande händelse kopplat till föreningens verksamhet. Registrens ändamål är att underlätta kommunikationen, informationsspridningen och planeringen av evenemang, samt följa med mängden medlemmar och vid behov kunna utföra medlemsundersökningar.

5. Sparade personuppgifter

Medlemsregistren innehåller medlemmarnas kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum samt datum för medlemskapets början.

6. Informationskällor

Informationen samlas in via de två olika versionerna av blanketter som finns på föreningens hemsida (sv.kommunistinuoret.fi). Ena blanketten är för personmedlemmar och den andra för stödmedlemmar. Personer som ansöker om medlemskap kan även lämna sina personuppgifter via e-post och via föreningens olika sociala mediekanaler (Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads, Bluesky, Mastodon, Discord).

7. Utlämnandet av information

Medlemsregistren uppgifter utelämnas ej till instanser utanför föreningen eller FKP:s distriktsorganisationer, inte heller till instanser utanför varken EU- eller ETA-området.

8. Längd på datahanteringen

Personuppgifterna sparas i registren så länge som medlemskapet är i kraft. Informationen som samlats in via blanketter sparas så länge tills förvaltaren av blanketterna raderar dem.

9. Dataskydd och förvaltare

Medlemsregistren förvaras som skyddade filer i en molntjänst. Föreningens generalsekreterare
samt ekonomiansvarig har rätt till hantering av filerna. Begränsade kopior tas vid behov för evenemangsplanering. Dataskyddet baserar sig främst på förvaltarnas noggranna och aktsamma följande av dataskyddslagen.

10. De registrerade medlemmarnas rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera och vid behov begära att deras uppgifter rättas samt begära att deras uppgifter som lagrats i registreringsformulären raderas. Förfrågningar om att granska, korrigera och radera de sparade uppgifterna bör göras till föreningens officiella e-postadress.

11. Förändringar i dataskyddsförordningen

Vid behov kan dataskyddsförordningen redigeras. Förordningen uppdateras vid behov på föreningens nätsidor och datumet för den senaste redigeringen antecknas. Ifall det sker stora förändringar informerar vi om dessa via föreningens nätsidor samt sociala mediekanaler.